SUOMEN MIND-BODY BRIDGING -YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Mind-Body Bridging -yhdistys r.y. / Suomen MBB- yhdistys / Mind-Body Bridging Finland Association. Yhdistys on yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

2.1. Yhdistyksen tarkoituksena on

1 toimia yhteistyöverkostona kaikille MBB:stä ja omasta kasvusta kiinnostuneille

2 edistää yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia tuomalla MBB:tä suomalaisten arjen työkaluks

3 edistää MBB:n tunnettuutta, leviämistä ja soveltamista eri alueilla sekä menetelmän kehittämistä, tutkimusta ja koulutusta yhteistyössä Suomen mieleterveysseuran, Suomen sertifikaatiokomitean, muiden toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa

4 toimia yhdysvaltalaisen MBB Inc:in lisensioituna yhteistyökumppanina ja asiantuntijatahona Suomessa MBB Inc:in kanssa sovituilla alueilla sekä seurata MBB :n markkinointi- , koulutus- ja työkäytäntöjä

5 tukea MBB:tä työssään käyttäviä jäseniään menetelmän käyttöön liittyvissä ammatillisissa kysymyksissä

2.2.Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

1 järjestää verkostotapaamisia, luento-, virkistys- ja keskustelutilaisuuksia ja seminaareja sekä luoda ja ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä

2 tiedottaa menetelmästä ja sen käytöstä sekä luoda MBB-asiantuntijoille ja muille kiinnostuneille
mahdollisuuksia syventää osaamista

3 tukea ja harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä hyväntekeväisyyttä

4 järjestää muuta MBB:tä tukevaa toimintaa


2.3. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

1 kerätä jäsenmaksuja sekä ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

2 harjoittaa julkaisutoimintaa

3 omistaa toimintaa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

4 järjestää asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia

5 harjoittaa sellaista taloudellista toimintaa, joka liittyy tukee yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, kannatusjäsenet ja kunniajäsenet.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja yhdistyksen laatimat eettiset ohjeet.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnan tukemisesta kiinnostunut yksityinen henkilö, oikeustoimikelpoinen yhteisö tai rekisteröity säätiö.

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on ansioitunut yhdistyksen tarkoitusta vastaavan toiminnan edistämisessä.


4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen

1 on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta

2 on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä

3 ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.5. Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta kummallekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen kokous.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

Kesken kauden eroaville tai erotetuille jäsenille ei makseta takaisin jo maksettua jäsenmaksua tai sen osaa.6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka myös edustaa yhdistystä. Hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-6 muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.

Hallituksen jäsenistä ainakin puolet on sertifioituja MBB -asiantuntijoita.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta, niin että puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa ja ensimmäisen erovuoron ratkaisee arpa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,

puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja ja sihteeri/ rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.


8. Tilikausi ja toiminnantarkastus/tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle/tilintarkastajalle viimeistään kuusi viikoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan/tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.9. 1. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä
myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-kesäkuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta
tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa
siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni.

Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä toisin ole määritetty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle neljä viikkoa ennen, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


9.2. Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeitse tai hallituksen päättämällä tavalla sähköitse.

Yhdistyksen jäsen voi käyttää vuosikokouksessa äänestystilanteessa valtakirjalla toisen jäsenen ääntä. Osallistuja voi käyttää kuitenkin vain kahta (2) valtakirjaa omansa lisäksi.10. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1.
Kokouksen avaus

2.
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.
Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.

Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6.
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille

7.
Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka enintään kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

10.
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään
kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat mielen hyvinvoinnin edistämiseen jonkin alalla toimivan yhdistyksen kautta purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.