Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Mind-Body Bridging -yhdistys ry / Suomen MBB-yhdistys / Mind-Body Bridging Finland Association. Yhdistys on yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2. Yhdistyksen tarkoitus

 • toimia yhteistyöverkostona kaikille MBB:stä ja omasta kasvusta kiinnostuneille
 • edistää yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia tuomalla MBB:tä suomalaisten arjen työkaluksi
 • edistää MBB:n tunnettuutta, leviämistä ja soveltamista eri alueilla sekä menetelmän kehittämistä, tutkimusta ja koulutusta yhteistyössä Suomen mieleterveysseuran, Suomen sertifikaatiokomitean, muiden toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa
 • toimia yhdysvaltalaisen MBB Inc:in lisensioituna yhteistyökumppanina ja asiantuntijatahona Suomessa MBB Inc:in kanssa sovituilla alueilla sekä seurata MBB :n markkinointi- , koulutus- ja työkäytäntöjä
 • tukea MBB:tä työssään käyttäviä jäseniään menetelmän käyttöön liittyvissä ammatillisissa kysymyksissä

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys voi:

 • järjestää verkostotapaamisia, luento-, virkistys- ja keskustelutilaisuuksia ja seminaareja sekä luoda ja ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä
 • tiedottaa menetelmästä ja sen käytöstä sekä luoda MBB-asiantuntijoille ja muille kiinnostuneille mahdollisuuksia syventää osaamista
 • tukea ja harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä hyväntekeväisyyttä
 • järjestää muuta MBB:tä tukevaa toimintaa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

 • kerätä jäsenmaksuja sekä ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • harjoittaa julkaisutoimintaa
 • omistaa toimintaa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • järjestää asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia
 • harjoittaa sellaista taloudellista toimintaa, joka liittyy tukee yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, kannatusjäsenet ja kunniajäsenet.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja yhdistyksen laatimat eettiset ohjeet.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnan tukemisesta kiinnostunut yksityinen henkilö, oikeustoimikelpoinen yhteisö tai rekisteröity säätiö.

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on ansioitunut yhdistyksen tarkoitusta vastaavan toiminnan edistämisessä.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen

1. on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta

2. on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä

3. ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta kummallekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen kokous.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

Kesken kauden eroaville tai erotetuille jäsenille ei makseta takaisin jo maksettua jäsenmaksua tai sen osaa.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka myös edustaa yhdistystä. Hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-6 muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.

Hallituksen jäsenistä ainakin puolet on sertifioituja MBB -asiantuntijoita.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta, niin että puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa ja ensimmäisen erovuoron ratkaisee arpa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja ja sihteeri/ rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus / tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle/tilintarkastajalle viimeistään kuusi viikoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan/tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

10. Vuosikokous

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään
kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat mielen hyvinvoinnin edistämiseen jonkin alalla toimivan yhdistyksen kautta purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.