MIKÄ ON MBB

Mind-Body Bridging (MBB) on kliinisesti tutkittu ja aivotutkimukseen perustuva uudenlainen viitekehys ja menetelmä ihmisen psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin ja suoriutumisen parantamiseksi.

Menetelmän on kehittänyt psykiatri, psykoanalyytikko Stanley H. Block työtovereineen.

Sitä voi käyttää itsetuntemuksen lisäämiseen sekä oman stressitilan tunnistamiseen ja säätelyyn.

Keskeistä MBB:ssä on tietoisuustaitojen avulla tapahtuva palautuminen luonnollisen toiminnanohjauksen tilaan, jossa voimavaramme ovat aidosti käytössämme. MBB:tä voidaan käyttää sekä yksilöllisesti että ryhmien kanssa. Itsehoitomenetelmänä MBB on voimaannuttava. Siinä opitaan mm. kuinka säädellä voimakkaita tunteita, kuten huolestuneisuutta, ahdistuneisuutta ja vihaa.

Apuna käytetään yhdistämisen (”bridging”) keinoja, joita ovat aistiminen, ajatusten nimeäminen ja keho-mielikarttojen tekeminen. Muutoksen kokeminen kehon ja mielen tilassa ja sitä seuraava välitön helpotuksen tunne motivoi jatkamaan eteenpäin harjoitteiden kanssa. Harjoitteiden avulla ihminen tulee tietoisemmaksi kehon ja mielen tilastaan ja pystyy paremmin säätelemään omaa toimintaansa. Tämän seurauksena elämänasenne muuttuu luonnostaan hyväksyvämmäksi ja kokemus aidosta läsnäolosta vahvistuu.

Moni on kokenut antoisaksi opiskelun ryhmässä, jossa vertaistuki ja jakaminen tukee henkilökohtaista kasvua.

Terapeuttinen menetelmä

Terapeuttisena menetelmänä MBB on osoittautunut tehokkaaksi monenlaisten psyykkisten ja somaattisten oireiden hoidossa. Se on todettu vaikuttavaksi mm. ahdistuksen, stressin, PTSD:n (post-traumaattinen stressioireyhtymä), aggressioiden, addiktioiden, uniongelmien ja kivunhallinnan hoitamisessa.

MBB lasketaan kuuluvaksi kolmannen aallon kognitiivisiin terapioihin ja siinä yhdistyy psykoedukaatio, keho-mieli -tietoisuustaidot, mindfulness ja vapaa assosiaatio. Menetelmästä on olemassa myös eri hoito-ohjelmiin liittyviä apuohjelmia ja helppokäyttöisiä mobiilisovelluksia (ks. Appsit).

MBB:n käsitteitä

MBB:n ihmiskäsityksen mukaan meillä kaikilla on mahdollisuus kokea yhteys sisäisen viisauden, hyvyyden, voiman ja eheytymisen lähteeseen. Pohjimmiltamme olemme ehjiä ja kokonaisia, emme viallisia, riippumatta siitä mitä meille on tapahtunut tai millaisiksi koemme itsemme. Mikä sitten estää meitä kokemasta tätä yhteyttä ja elämästä ja toimimasta optimaalisesti keho ja mieli tasapainossa? Tätä estettä kutsutaan MBB:ssä yliaktiiviseksi identiteetti -järjestelmäksi.

Identiteettijärjestelmä on se mielen osa, joka yrittää määritellä sen “kuka minä olen”. Identiteettijärjestelmää tarvitaan ja se on kehittynyt tuomaan esiin yksilöllisyytemme. Ajatukset, tunteet, asenteet, uskomukset ja käyttäytyminen, jotka rajoittavat optimaalista toimintaa johtuvat yliaktiivisesta identiteettijärjestelmästä.

Identiteettijärjestelmä on yliaktiivinen, kun meillä on itseä ja maailmaa koskevia liioiteltuja sinkoilevia ajatuksia, jännitystä ja kireyttä kehossa, tietoisuutemme on kaventunut ja henkinen ja fyysinen suoriutumisemme on heikentynyt. Tämän seurauksena koemme voimakasta ja liioiteltua erillisyyttä, mistä on tullutkin modernissa yhteiskunnassa tavallinen ongelma.

Identiteettijärjestelmään tutustuminen

MBB:n avulla tutustumme identiteettijärjestelmäämme ja alamme ystävystyä sen kanssa. Opimme havainnoimaan, miten toimimme ja käyttäydymme kun se on yliaktiivinen ja kun se on lepotilassa. Harjoittelemme myös taitoja, miten saamme päivittäisessä elämässä identiteettijärjestelmän rauhoitetuksi, lepotilaan. Sen seurauksena pystymme paremmin kokemaan ja ilmaisemaan toiminnallamme sitä mitä todellisuudessa olemme, pitämään huolta itsestämme ja vastuistamme. Olemme luonnollisen toiminnanohjauksen tilassa, yhteydessä itseemme, toisiimme ja ympäristöömme tässä hetkessä.

MBB-työkalut

Identiteettijärjestelmän luomien esteiden ja rajoitusten purkamisessa työvälineinä ovat nopeat keho-mielikartat, ajatusten nimeäminen ja aisteihin palaaminen. Kartta, johon kirjataan nopeasti ja vapaasti assosioiden tilanteeseen liittyvät ajatukset ja kehontuntemukset, auttaa tulemaan tietoiseksi identiteettijärjestelmän vaatimuksista. Vaatimus on mielen sisäinen sääntö siitä, millainen meidän tai maailman pitäisi olla. Kun vaatimuksemme ei täyty, se aktivoi identiteettijärjestelmän.

Irtaudumme identiteettijärjestelmän noidankehästä ja näemme todellisuuden sellaisena kuin se on, kun tulemme tietoiseksi vaatimuksista, tarinaketjuista sekä identiteettijärjestelmän osista. Näitä ovat masentajaan ja korjaajaan liittyvät ajatukset ja reaktiot, jotka kehämäisesti pitävät yllä toisiaan. Ajatusten nimeäminen estää meitä samastumasta ajatuksiimme ja tuntemuksiimme. “Ajatukset ovat osa minua, mutta minä en ole yhtä kuin ajatukseni”. Aisteihin palaaminen, ankkuroituminen, tapahtuu kun tulemme tietoiseksi ympäristömme taustaäänistä, siitä mitä näemme, kehon tuntoaistimuksista tai painovoiman tuntemuksesta kehossa.

Käyttämällä näitä yksinkertaisia harjoitteita päivittäin mielemme pysyy selkeämpänä ja kirkkaampana ja kehomme levollisempana. Teemme parempia päätöksiä. Toimintakykymme paranee. Pystymme käsittelemään joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti elämässä eteen tulevat tilanteet. Olemme oman elämämme ohjaksissa, yhteydessä sisäiseen viisauteemme.

MBB lapsilla ja nuorilla

Andrea Phillips ja Kelly Barns ovat kehittäneet yhteistyössä Stanley H. Blockin ja Carolyn Bryant Blockin kanssa 4-12 –vuotiaille lapsille Apinamielikokonaisuuden, joka on suomennettu nimellä Ystävystyn mielessäni olevaan apinaan ja nuorille suunnatun kokonaisuuden Building the Resilient Youth: A Mind-Body Approach.

Apinamielikokonaisuuden lähtökohtana on olettamus, että lapsissa on alati olemassa mahdollisuus hyvinvoinnin löytämiseen saattamalla ”mielessä oleva apina lepoon”. Aikuisten kanssa työskentelyssä ”apina” viittaa identiteettijärjestelmään ja menetelmään nimeltä Mind-Body Bridging eli mielen ja kehon yhdistäminen.

Lapsi suorittaa helppoja harjoitteita, joissa häntä johdatetaan kokemaan millaista on, kun apina on hereillä tai apina nukkuu. Erityistä huomiota kiinnitetään kehotuntemuksiin ja siihen, mitä mielessä liikkuu ja miten käyttäydytään.

Lasta johdatellaan havaitsemaan, että heidän omat täyttymättömät ”haluamiset” herättävät mielessä olevan apinan. He oppivat minkälainen käyttäytyminen, kehotuntemukset ja tunteet seuraavat siitä, kun apina on hereillä.

Lapsille opetetaan, kuinka apina saatetaan nukkumaan aistien avulla. Tällöin lapsi oppii aisteihin palaamisen ja havaitsee, että hyvät tunteet ja käyttäytyminen löytyy heistä itsestään.

Menetelmä mahdollistaa lapsen rauhoittumisen, estää kuormittumista ja tekee lapsesta joustavamman. Hereillä oleva ja nukkuva apina leikkimielisten karttojen havainnollistajana johdattaa lapsen toimivaan yhteyteen perheenjäsenten ja kaverien kanssa.