Mind-Body Bridging on rantautunut Suomeen

Mind-Body Bridging on Suomessa vielä verrattain tuntematon stressinhoito-ja voimaantumismenetelmä jota voi käyttää työkaluna myös psykoterapiassa.

Ensimmäinen MBB työkirja, Kehon ja mielen yhteys, on käännetty suomeksi ja toinen painos on ilmestynyt tammikuussa. Suomen Mielenterveysseura on vuonna 2013 ottanut menetelmän kouluttamisen sosiaali-ja terveyden-huollon ammattilaisille omaan koulutusohjelmaansa . SMS järjestää myös Mind-Body Bridgingiin liittyviä seminaareja, luentoja ja ”ykköstason kursseja” jotka soveltuvat kaikille koulutustaustasta riippumatta. ”Mielen taidot ovat nykyajan keskeisiä elämäntaitoja siinä missä niitä olivat ennen kädet taidot…Hyvinvoinnin uhat liittyvät yhä useammin elämän-hallinnan, tunne-elämän ja vuorovaikutuksen ongelmiin ” sanoo Kristian Wahlbeck Suomen Mielenterveysseuran kehitysjohtaja, suomenkielisen MBB kirjan esipuheessa, perusteluksi sille, miksi SMS haluaa olla mukana tuomassa Mind-Body Bridging menetelmää Suomeen

Muutama vuosi sitten ryhmä kokeneita kliinikoita alkoi toimittaja Jussi Vapaavuoren innoittamana perehtyä Stanley Blockin kirjaan Come to Your Senses.

Ryhmään kuuluu eri tavoin orientoituneita psykoterapeutteja (psykodynaamisesti, kognitiivisesti ja psykofyysisesti orientoituneita kriisi-ja trauma, perhe-ja pari-, gestalt-, EMDR – yksilö ja ryhmä-psykoterapeutteja ) työnohjaajia, coacheja, hoitotieteen maisteri ja työterveyden huollossa työskentelevä lääkäri.

Ryhmä on kouluttautumassa MBB työkalun käyttämiseen työssään ja omassa elämässään sekä sitoutunut menetelmän kehittämiseen Suomessa.

Stanley H. Block on MBB:n ”isä”, 75 vuotias professori, psykiatri ja psykoanalyytikko. Hänen teorioidensa ja menetelmiensä juuret löytyvät niin erilaisista henkisistä traditioista kuin nykyaikaisista terapioista ja viimeisimmistä aivotutkimustuloksista.

Mielenterveyslehden toimitussihteeri Ellen Tuomaala haastatteli Stanley Blockia hänen ollessaan Suomessa ensimmäistä kertaa luennoimassa elokuussa 2013. Stanley kertoi silloin, että tarkoituksettomuuden tunne sai häntä etsimään apua itselleen ja kanssaihmisilleen. Stan kertoi, että vaikka hän lopetti työnsä psykoanalyytikkona hyvin toimeentulevien parissa ja siirtyi hoitamaan kodittomia, vankeja ja mielenterveysongelmista kärsiviä, hän koki että jotain oleellista puuttui. ”Sisäinen viisauden lähteeni oli kadoksissa. Minua vaivasi riittämättömyyden tunne.” Perehtyessään 1990-luvulla erilaisiin henkisiin traditioihin hän samalla pyrki havaitsemaan oman elämän esteitä, hidasteita ja verhoa läsnäolon edessä, kuten hän asian kuvaa. Perimmäisenä tavoitteena oli saada yhteys omiin voimavaroihin ja vähitellen hän loi Identiteetti-järjestelmän MBB:n keskeiseksi käsitteeksi. Syntyi konkreettinen menetelmä esteettömän mielen ja sydämen saavuttamiseksi, jota lähes kuka tahansa voi oppia käyttämään oman hyvinvointinsa edistämiseksi.

Mistä Mind-Body Bridgingissä on kysymys ? MBB.ssä huomion keskipiste on mielen ja kehon yhdistämisessä erilaisin harjoituksin. Harjoitusten ja työkalujen avulla on mahdollisuus päästä yhteyteen omaan ”todelliseen minäämme” ja omiin voimavaroihimme. MBB lähtee siitä, ettei meidän tarvitse suostua myyttiin omasta viallisuudestamme. Kyseessä on erittäin turvallinen menetelmä koska jokainen säätelee omaa etenemistään voimavarojensa mukaisesti.

Mind-Body Bridgingissä keskeistä on ymmärtää Identiteettijärjestelmän merkitys . Sisäisiä voimavarojamme säätelee toiminnanohjauksestamme huolehtiva verkosto. Jos tämä verkosto häiriintyy, emme pysty käsittele-mään stressiä. Pitkäaikaisten kliinisten kokemusten perusteella on todettu, että stressi ei johdu stressitekijöistä, eikä siitä että meissä olisi jokin pysyvä vika, vaan siitä että toiminnanohjauksesta huolehtiva luonnollinen verkostomme on väliaikaisesti hiljentynyt ja meitä ohjaa verkosto jota MBB:ssä kutsutaan Identiteettijärjestelmäksi. Kehotuntemukset kertovat meille ensimmäisenä sen että Identiteettijärjestelmä on aktivoitunut.

MBB:ssä käytettävä yksinkertainen läsnäolotekniikka sopii työkaluksi eri suuntauksien psykoterapeuteille ja myös itsehoitomenetelmäksi. Tekniikan avulla pyrimme hiljentämään Identiteettijärjestelmän ja aktivoimaan toiminnanohjauksesta huolehtivan luonnollisen verkoston, jotta saamme yhteyden omiin voimavaroihimme.

-MBB:stä sanotaan että se on kolmannen aallon kognitiivinen terapiamenetelmä. Mitä tämä tarkoittaa?

Marjatta Järvi, kognitiivinen psykoterapeutti, yksi MBB- työryhmän jäsenistä vastaa seuraavasti: Vaikka MBB:n kehittäjillä ei ole kognitiivista psykoterapiataustaa, siinä on paljon samanlaisia elementtejä kuin niin sanotuissa kolmannen aallon lähestymistavoissa kuten esimerkiksi tietoisuustaitoihin perustuva MBT, metakognitiivinen MCT ja hyväksymis-ja omistautumisterapia ACT - suomeksi HOT. Näissä on yhteistä uudenlaisen, havainnoivan suhteen luominen mielen sisältöihin, kuten ajatuksiin ja tunteisiin tietoisuustaitojen opettelemisen avulla sekä psykofyysisten reaktioiden huomioiminen ja tunnistaminen. Kokemuksellisen puolen, arvomaailman - ja henkisyyden - huomioiminen hyvinvointiin vaikuttavissa tekijöissä on oleellista.

Yllä mainitut kognitiiviset menetelmät myös hyödyntävät viimeaikaisia aivotutkimusten tuloksia, jotka osoittavat mm. tietoisuustaitojen ja myötätuntoisen asenteen merkityksen mielenrauhan saavuttamisessa.

-Miten MBB erottautuu näistä yllä mainituista terapiamenetelmistä?

MBB sisältää aivan erityisiä lähestymistapoja ja työkaluja. Tärkeimpinä Marjatta pitää Identiteettijärjestelmän käsitteen yhdistämistä tietoisuus-taitojen kanssa ja karttojen käyttöä oman mielen ymmärtämisen lisääjänä ja muutoksen konkretisoijana.

-Itse olen käyttänyt MBB:tä asiakkaitten kanssa sekä psykoterapiatyössä, johtajuusvalmennuksessa että työnohjauksessa ja asiakkaiden kertoman mukaan he ovat hyötyneet siitä erittäin paljon.

Marjatta Järvi kertoo omista asiakkaistaan että toiset ottavat menetelmän keskeiseksi työskentelytavaksi arjessa, toisilla se toimii psykoterapian sisällä mielensisältöjen tutkimusmenetelmänä ja vaihtoehtoisten suhtautumistapojen löytämisen apuna. Tämäkään, kuten muutkaan menetelmät, ei tunnu luontevalta kaikille ihmisille, mutta MBB:n ajatuksia voi silti käyttää jäsentämään ongelmallisia tilanteita ja kokemuksia.

Marjatta kertoo, että hänelle itselleen ja asiakastyössä on helpompi ymmärtää omia reaktioitaan Identiteettijärjestelmän aktiviteetin kautta ja osana oman mielen toimintaa ilman, että eksyy omiin vanhoihin selitys-malleihin (tarinalinjoihin) jotka usein vain vahvistavat negatiivisia ja epätarkoituksenmukaisia tulkinta- ja kokemistapoja.

MBB.ssä kartat ovat oiva tapa tulla tietoiseksi oman mielen sisällöistä ja niiden vaikutuksista tunteisiin, kehon ja mielen yhteyteen ja toimintaan. Ensin tehdään yksi kartta ja tullaan tietoisiksi sen teemaan liittyvistä keho-tuntemuksista ja ajatuksista sekä tarinalinjoja. Tämän jälkeen tehdään usein aistiharjoitus. Sekä itselleni, sanoo Marjatta, että monille asiakkailleni on helpompaa, konkreettisempaa ja nopeampaa kytkeytyä läsnä olevaan hetkeen aistien kautta kuin esimerkiksi hengityksen kautta.

Marjatta kertoo, kuinka aistiharjoituksen jälkeinen toinen kartta, sisältöineen ja olotiloineen, usein hämmästyttää muutoksellaan, ja siten vahvistaa uskoa ja motivaatiota siihen, että voin itse vaikuttaa omiin olotiloihini enkä ole niiden enkä ympäristön uhri. Tämä on oleellisen tärkeä motivoiva tekijä sekä oman itsenäisen psyykkisen työskentelyn että psykoterapiassa tapahtuvan työskentelyn kannalta.

Kartoissa menneisyyden tapahtumat, ja niihin liittyvät tarinalinjat, yhdistyvät ja tulevat luontevasti sidotuksi tämän hetken tilanteisiin. Karttoja voidaan muunnella monella tavalla.

MBB:n ajatuksia voi käyttää monella tavalla.

Kevin Webb, USA:n parhaita MBB osaajia, puhuu usein siitä miten voimme tarkastella eri asioita ja esimerkiksi erilaisia psykoterapiamenetelmiä ”MBB-silmälasien” kautta, jolloin avautuu aivan uusia oivalluksia. Tosin Kevin myös suosittelee MBB-menetelmää käytettäväksi kautta koko psykoterapian.

MBB - ajattelussa on oleellisinta se, että emme ole omien kokemustemme ja ajatustemme tai ympäristön uhreja, emmekä ole viallisia. Työskentelyllä pyrimme kumoamaan myytin omasta viallisuudestamme ja ystävystymään Identiteettijärjestelmän kanssa.

Kirjoittaja: Monica Halinen

perhepsykoterapeutti, kriisi- ja traumaterapeutti, uni-ja nukkumisasioiden asiantuntija, työnohjaaja ja johtajuuscoach.

Mind-Body Bridging Finland ryhmän puheenjohtaja.

Yhteystiedot:

Facebook : Mind-Body Bridging Finland

monica.halinen@gmail.com