MBB-menetelmällä mielen ja kehon yhteys toimivaksi

Mind-Body Bridging on uudenlainen viitekehys ja menetelmä, joka edistää ihmisen hyvinvointia ja toimintakykyä. Menetelmä yhdistää onnistuneesti eri terapiasuuntien elementtejä, psykoedukaatiota ja mielikehotietoisuutta. Se edustaa uutta ajatusmallia myös mieli-keho -lääketieteessä. Menetelmän on kehittänyt amerikkalainen psykiatri ja psykoanalyytikko Stanley H. Block yhteistyökumppaneineen. MBB:ssä luodaan etäisyyttä niihin psykobiologisiin mekanismeihin, jotka tuottavat epätarkoituksenmukaista ajattelua ja siihen liittyvän mielikehotilan.

Terapeuttisena interventiona MBB on osoittautunut tehokkaaksi laajassa kirjossa oireita. Sitä käytetään apuohjelmana erilaisissa hoidoissa, joissa autetaan ihmisiä toipumaan esim. stressi- ja ahdistusperäisistä oireista, addiktioista, post-traumaattisesta stressioireyhtymästä (PTSD), univaikeuksista ja vaikeudesta tunteiden säätelyssä ( esim. lähisuhdeväkivalta).

Menetelmä sopii yksilö-, pari- ja ryhmäkäyttöön lyhyinä terapiainterventioina (työkirjat) tai lisätyökaluna pitkiin terapioihin. Itsehoitomenetelmänä MBB on turvallinen käyttää. Siinä opitaan, kuinka säädellä voimakkaita emootioita, kuten huolestuneisuutta, ahdistuneisuutta ja vihaa. Muutoksen kokeminen mielikehoitilassa ja siitä seuraava helpotuksen tunne motivoi ihmistä jatkamaan eteenpäin harjoitteiden kanssa pysyvämmän muutoksen aikaansaamiseksi.

lintuhäkki, punainen kuvio, veneitä merellä

MBB-käsitteitä

MBB:n ihmiskäsityksen mukaan me emme ole viallisia. Mikä sitten estää meitä elämästä ja toimimasta optimaalisesti, keho ja mieli tasapainossa?

Ainoa asia, joka estää meitä elämästä parhaalla mahdollisella tavalla on ylivirittynyt mielikehotila, jota kutsutaan identiteettisysteemiksi. Identiteettisysteemi (IS) on se mielen osa, joka yrittää määritellä sen “kuka minä olen”. Ylivirittyneen IS:n myötä tietoisuus kaventuu, yhteys mielen ja kehon välillä häiriintyy ja yhteys ympäristöön ja nykyhetkeen katkeaa. Kehoon varastoituu jännitystä ja kireyttä. Me samaistumme omiin kehää kiertäviin ajatuksiimme, ongelmiimme ja kehotuntemuksiimme. MIelessämme pyörii itsellemme kehittämiä tarinoita ja selityksiä, jotka vievät huomion pois nykyhetkestä.

Yliaktiivista IS:ää voi MBB -työkalujen avulla oppia säätelemään, jolloin siitä tulee pikemminkin kompassi tai ystävä. Kun IS on levossa, sitä kutsutaan “luonnolliseksi toiminnaksi”. Luonnollisen toiminnanohjauksen tilassa saamme yhteyden omiin voimavaroihimme, toisiin ihmisiin ja vallitsevaan hetkeen. Mieli on kirkas, ajatukset selkeitä, keho rentoutunut ja olemme valmiimpia kohtaamaan tässä hetkessä eteen tulevat tilanteet levollisena.

Ylivirittynyt Identiteettisysteemi voidaan kuvata masentajan ja korjaajan kierteenä. Masentaja on kielteisen minäpuheen varasto, joka toistaa viestiä viallisuudesta, huonoudesta, riittämättömyydestä, ylikuormittuneisuudesta ja toivottomuudesta. Korjaaja tuo esiin jatkuvasti tarpeen tehdä itsestä ja maailmasta parempi. Siihen liittyy hätäisyyden ja kiireen tuntu ja pakottava tarve saada asioita tapahtumaan. Korjaaja esittää vaatimuksia, sääntöjä, siitä, millaisen minun ja maailman pitäisi olla. Masentajan ja korjaajan noidankehä ylläpitää myyttiä viallisuudestamme.

MBB:n työvälineet

IS:n luomien esteiden ja rajoitusten purkamiseksi ja nykyhetkeen palaamiseksi työvälineinä ovat “aisteihin palaaminen”, nopeat kartat ja ajatusten nimeäminen.

Aisteihin palaaminen, ankkuroituminen tähän hetkeen tapahtuu, kun tulemme tietoiseksi ympäristömme taustaäänistä, siitä mitä näemme, oman kehon painon tuntemuksesta tai muista aistimuksista kuten lihasjännityksistä.

Kartat, joihin kirjataan nopeasti vapaasti assosioiden tilanteeseen liittyvät ajatukset ja kehotuntemukset, ovat oiva tapa tulla tietoiseksi oman mielen sisällöistä, kuten IS:n vaatimuksista, ja niiden vaikutuksesta kehon ja mielen toimintaan.Joka kerta, kun vaatimuksemme eivät täyty, se toimii yllykkeenä (triggerinä) IS:n aktivoitumiselle.

Tarinaketjut, joissa elämäkerralliset muistomme yhdistyvät minäkuvaamme (millainen minä olen) ja maailmankuvaamme (millainen maailma on), tulevat kartoissa luontevasti sidotuksi tämän hetken tilanteeseen.Tulemalla tietoiseksi vaatimuksistamme, tarinaketjuista sekä masentajan ja korjaajan ajatuksista, irtaudumme IS:n noidankehästä, näemme todellisuuden sellaisena kuin se on. Olemme oman elämämme ohjaksissa, yhteydessä “viisaaseen, todelliseen minäämme”. Kartat ja aistiharjoitukset vahvistavat uskoamme ja kokemustamme siitä, että voimme itse vaikuttaa olotiloihimme emmekä ole niiden emmekä ympäristön uhreja.

Ajatusten nimeäminen estää meitä samastumasta ajatuksiimme ja tuntemuksiimme. “Ajatukset ovat osa minua, mutta minä en ole yhtä kuin ajatukseni”.

Käyttämällä näitä yksinkertaisia harjoitteita päivittäin, ajattelemme selvemmin ja kirkkaammin, teemme parempia päätöksiä ja pystymme toimimaan joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti eteen tulevissa tilanteissa.

MBB:tä on käytetty myös organisaatoiden ja ryhmien toiminnan ja tulosten parantamiseksi. Yliaktiivinen kollektiivinen identiteetti on osaltaan vastuussa organisaatioissa ilmenevästä kitkasta ja toimimattomuudesta. Menetelmä on johtanut uudenlaiseen ryhmädynamiikkaan, havaitsemaan yhteistyön esteet, konfliktien ja jännitteiden lieventymiseen, yhteyden löytymiseen ja vastuun ottoon omasta yhteisöstä.